خانه .::. متون قانونی .::. تجاری

تجاری

شرکت‌ های اشخاص

شرکت‌ های اشخاص     (شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی)   ابتدا درباره‌ی قواعد مشترک شرکت‌ های اشخاص (اعم از تشکیل و انحلال) صحبت می‌کنیم و بعد انواع شرکت‌ های اشخاص را بررسی می‌کنیم. شرکت های اشخاص از دو ویژگی برخوردارند: با وجود مقررات آمره قانون تجارت که حاکم بر آنها است. قرارداد شرکت قائم به شخص شرکاست …

ادامه نوشته »

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود     شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) …

ادامه نوشته »

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی     شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام  تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی …

ادامه نوشته »

شرکت نسبی

شرکت نسبی     شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین  دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.   تشابه شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه‌ی غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم …

ادامه نوشته »

تعریف شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی     شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت) در حقوق تجارت ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی …

ادامه نوشته »

قانون بازار اوراق بهادار

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب ۱۳۸۴/۹/۲ شورای نگهبان     فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشند: شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می …

ادامه نوشته »

قانون جدید چک

قانون جدید چک ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۵ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۷۲/۸/۱۱ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره ۱۴۱۸۹ ﻣﻮرخ  ۱۳۷۲/۹/۱ ماده ۱ انواع چک عبارت است از: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. چک تاییده شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها، به …

ادامه نوشته »

قانون دریایی مصوب ۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۹۱

قانون دریایی مصوب ۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۹۱ مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱ دریا   فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۱ ) – شرایط تابعیت کشتی هر کشتی دریاپیما (‌اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت …

ادامه نوشته »